www.zartaapp.com web sitesi ve Zarta! mobil uygulaması

Kullanım Koşulları (Terms & Conditions)

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, ve “Gizlilik Politikası” www.zartaapp.com uzantılı web sitemizden veya Zarta! mobil uygulamasından oyunumuzu oynayan kişi Kullanıcıdır. Kullanım Şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde Siteyi ve uygulamayı kullanır. Kullanıcı, site ve uygulama üzerinde hukuka ve kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.

MOBİL UYGULAMA Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası

 1. Zarta! Mobil Uygulamasına (Uygulama) üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü KULLANICI (“KULLANICI” ifadesi SİZ’i işaret etmektedir) tarafından kabul edilmiş sayılır.
 2. Uygulama’da yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile manevi hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Potensas Bilişim'e (“Potensas”) aittir. Bilgiler, Potensas'nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 3. Potensas, Uygulama’da yer alan bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Potensas’nin değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
 4. MLP tarafından, ad ve soyadı, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Potensas, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya Uygulama’da bulunan içeriğin kullanımından veya teknik sebeplerden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
 5. Uygulama’da Potensas'ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer mobil uygulamalara yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu mobil uygulamalardan herhangi birini ziyaret etmesi, indirmesi halinde bu mobil uygulamaların politika ve uygulamalarından, gizlilik prensiplerinden ve oluşabilecek 3. Şahıs zararlarından Potensas sorumlu değildir.
 6. Bu Uygulamada verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. MLP, kullanıcıya, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil Uygulama’da yer alan içerik ve bilgilerle ilgili olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 7. Uygulama’nın kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Potensas ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 8. Potensas tarafından Uygulama içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyadı, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmak amacıyla Potensas tarafından kullanılacak olup hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Potensas gizlilik kurallarının herhangi bir ziyaretçi tarafından ihlal edildiğini tespit ederse, herhangi bir bildirim ve onay yükümlülüğü olmaksızın dilediği tedbirleri alma yetkisine sahiptir. KULLANICILAR bu “Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası” ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır.
 9. KULLANICI’ya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Potensas, Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Potensas'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Potensas, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak KULLANICIlara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  2. Potensas'nin KULLANICILAR ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  4. KULLANICILAR’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 10. Potensas, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.